برنامه کلاسی مهر۹۸

کاردانی
 ترم ۱ (ورودی ۹۸۱) ترم ۲ (ورودی ۹۷۲) ترم ۳ (ورودی ۹۷۱) ترم ۴ (ورودی ۹۶۲)
حقوق حقوق حقوق حقوق
پیش دبستانی پیش دبستانی پیش دبستانی پیش دبستانی
مدیریت تربیت مربی قرآن کریم تربیت بدنی
مدیریت خدمات بندری مدیریت خدمات بندری
نرم افزار فناوری اطلاعات نرم افزار
برق برق برق
حسابداری حسابداری حسابداری
ایمنی بهداشت ایمنی بهداشت
ایمنی کار و حفاظت فنی ایمنی کار و حفاظت فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
مکانیک مکانیک مکانیک
صنایع شیمیایی صنایع شیمیایی صنایع شیمیایی
مدیریت خدمات بندری
IT

 

کارشناسی
ترم ۱ (ورودی ۹۸۱) ترم ۲ (ورودی ۹۷۲)  ترم ۳ (ورودی ۹۷۱)  ترم ۴ (ورودی ۹۶۲)
حقوق حقوق حقوق حقوق
تربیت بدنی
پیش دبستانی پیش دبستانی پیش دبستانی
شبکه های کامپیوتر شبکه های کامپیوتر شبکه های کامپیوتر
HSE HSE HSE HSE
تربیت بدنی تربیت بدنی
کنترل ابزار دقیق کنترل ابزار دقیق
مکانیک
صنایع شیمیایی صنایع شیمیایی صنایع شیمیایی