خبرنامه
سالنما
لینک به ما
نکته روز

متن تستی متن تستی متن تستی

گواهی درخواست تائیدیه ، مدرک تحصیلی ، اصل مدرک و ریزنمرات
توجه :زمان مراجعه برای دریافت گواهی  ، 2 روزکاری پس از ثبت درخواست از طریق سایت می باشد.
مشخصات دانشجو
از :
   
* به :
* نام و نام خانوادگی :
* نام پدر :
* کد ملی :
* شماره همراه :
توضیحات دانشجو برای کارشناس :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :