خبرنامه
سالنما
لینک به ما
نکته روز

متن تستی متن تستی متن تستی

در خواست گواهی ابطال معافیت تحصیلی
توجه :زمان مراجعه برای دریافت گواهی اشتغال به تحصیل ، 48 ساعت پس از ثبت درخواست از طریق سایت می باشد.
مشخصات دانشجو
از :
   
* به :
* نام و نام خانوادگی :
* نام پدر :
* کد ملی :
* تاریخ تولد :
* ابطال معافیت تحصیلی :
* شماره همراه :
* پست الکترونیک :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :