خبرنامه
سالنما
سه شنبه 22 آبان 1397
لینک به ما
نکته روز

متن تستی متن تستی متن تستی

درخواست گواهی پایان تحصیلات دوره متوسطه
توجه :زمان مراجعه برای دریافت گواهی  2 روز کاری پس از ثبت درخواست از طریق سایت می باشد.
مشخصات دانشجو
از :
   
* به :
* نام و نام خانوادگی :
* نام پدر :
* کد ملی :
* شماره همراه :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :